Versie 1 – 24 oktober 2022

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

SECO Belgium nv (Kantersteen 47, 1000 Brussel, KBO-nr. 0680.633.657) (hierna "SECO") bepaalt de middelen en de doeleinden (finaliteit) van de verwerking van (persoons)gegevens die geregistreerd en gebruikt worden door de applicaties of websites van SECO, en is als dusdanig verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming”).

2. VERZAMELDE (PERSOONS)GEGEVENS

SECO registreert de gegevens die door gebruikers meegedeeld worden. De (persoons)gegevens die worden verzameld, zijn: voornaam en naam, functie/beroep, telefoonnummer/GSM-nummer, adres en e-mailadres. Daarnaast registreert SECO gegevens die betrekking hebben op de klanten van haar gebruikers en die worden meegedeeld door haar gebruikers met het oog op het uitvoeren van de dienstverlening door SECO. Het gaat om de naam (naam, adres, telefoonnr., enz.) of andere gegevens (bijvoorbeeld de uren waarop ze beschikbaar zijn).

3. GEGEVENS OPGENOMEN IN VERSLAGEN OF ANDERE DOCUMENTEN

SECO behoudt zich het recht voor om de gegevens en de resultaten van een verslag, of van enige andere analyse die is uitgevoerd voor of op vraag van een cliënt van SECO, te verwerken als een deel van een algemene databank of van een ander computersysteem.

4. RECHTSGROND

Wanneer de gebruiker een overeenkomst heeft gesloten met SECO of een overeenkomst wenst te sluiten met SECO, erkent en aanvaardt de gebruiker dat de verwerking van zijn persoonsgegevens noodzakelijk is in het kader van het sluiten en/of uitvoeren van dergelijke overeenkomst. Wanneer de gebruiker een persoon is die niet zelf een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten met SECO (bijvoorbeeld omdat de gebruiker een medewerker is van een cliënt van SECO), zal de gebruiker om zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door SECO in overeenstemming met deze privacyverklaring worden gevraagd. In dit geval heeft de gebruiker te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De gebruiker is zich evenwel bewust dat hij zijn persoonsgegevens dient te verstrekken aan SECO voor het gebruik van de applicaties en websites van SECO en dat hij geen toegang zal krijgen tot deze applicaties en websites indien deze gegevens niet worden verstrekt.

5. NIEUWSBRIEF

SECO registreert de e-mailadressen die de gebruiker meedeelt. Na voorafgaand akkoord van de gebruiker kan SECO de gebruiker nieuwsbrieven sturen. De gebruiker kan echter steeds aangeven dat hij dergelijke berichten niet langer wil ontvangen. De toelating om dergelijke berichten te sturen, wordt uitdrukkelijk gevraagd wanneer de gebruiker zijn e-mailadres voor de eerste keer ingeeft. Bovendien bevat elk e-mailbericht ook de mogelijkheid om zijn recht op verzet uit te oefenen. Indien er verscheidene e-mailadressen geregistreerd zijn, kan het nodig zijn om dit recht van verzet voor elk van die adressen uit te oefenen.

6. DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

6.1 SECO zal de aangegeven (persoons)gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • het verstrekken van toegang tot de applicaties en websites van SECO en de identificatie van personen ter bewaking van het correct gebruik van de aanvragen in overeenstemming met de kwalificatie van de betrokken persoon;
 • het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten, met inbegrip van het leveren en factureren van producten en diensten en het verstrekken van de nodige informatie;
 • het publiceren van bepaalde gegevens, waaronder de door SECO verleende attesten;
 • het treffen van maatregelen ter verificatie van de (persoons)gegevens bij aanmelding op een website of webapplicatie van SECO, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van die gegevens;
 • het opstellen en ter beschikking stellen van auditverslagen;
 • het beheer van elektronische betalingen en fraudebestrijding; en
 • het op de hoogte brengen van de gebruikers van de recente veranderingen en de nieuwigheden van SECO of een met SECO verbonden onderneming, en van andere informatie die relevant is in de bouwsector (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven).

6.2 De meegedeelde (persoons)gegevens kunnen worden overgemaakt aan een met SECO geassocieerde onderneming of aan derden voor het uitvoeren en afwikkelen van enige overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in geval van gerechtvaardigd belang.

7. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

7.1 Aan SECO verbonden en geassocieerde ondernemingen
De meegedeelde (persoons)gegevens kunnen worden overgemaakt aan een met SECO verbonden onderneming of aan derden voor het uitvoeren en afwikkelen van enige overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in geval van gerechtvaardigd belang. In dit geval verwachten we van deze ondernemingen dat ze dit privacybeleid respecteren.

7.2 Leveranciers
Om haar diensten zo efficiënt mogelijk aan te bieden, kan SECO beroep doen op dienstverleners die in dit kader persoonsgegevens verwerken. De nodige maatregelen worden genomen om te verzekeren dat deze dienstverleners uw persoonsgegevens volgens dit privacybeleid verwerken.

7.3 Overdracht van activa
SECO behoudt zich het recht voor om in het kader van een reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen, persoonsgegevens over te dragen, mits de ontvangende partij ermee instemt om de gegevens te verwerken overeenkomstig dit privacybeleid.

7.4 Internationale overdracht
De meegedeelde (persoons)gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt.

8. BEWAARTERMIJN

SECO houdt de (persoons)gegevens van gebruikers bij voor een periode tot 10 jaar nadat het dossier werd afgesloten. Deze (persoons)gegevens kunnen langer bijgehouden worden door SECO indien ze noodzakelijk zijn in een andere context. In dergelijk geval wordt de gebruiker correct ingelicht over de context.

9. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

9.1 De gebruiker heeft een recht op inzage en verbetering van de op hem betrekking hebbende (persoons)gegevens die verwerkt worden in de bestanden en applicaties van SECO. Wanneer de gebruiker zijn recht op verbetering uitoefent, kan hij vragen aan SECO om zijn persoonsgegevens niet meer te gebruiken gedurende de periode die noodzakelijk is om de juistheid te controleren. Op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker zal SECO al zijn persoonsgegevens integraal wissen, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de hierboven vermelde overeenkomst of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien SECO de persoonsgegevens van de gebruiker wil wissen en de gebruiker niet wil dat zijn persoonsgegevens integraal worden gewist, kan hij verzoeken om zijn persoonsgegevens bij te houden, maar niet meer te verwerken.

9.2 De gebruiker kan voormelde rechten kosteloos uitoefenen door contact op te nemen met SECO. Dit kan via een gedateerde en ondertekende brief aan SECO, Kantersteen 47, 1000 Brussel, België, ter attentie van de directie of door een e-mail te sturen naar info.be@groupseco.com, telkens met een kopie van zijn identiteitskaart in bijlage (voor identificatiedoeleinden).

9.3 Indien de gebruiker klachten heeft met betrekking tot het privacybeleid van SECO, heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit.

9.4 SECO heeft alle nodige juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en ongeoorloofd gebruik van de (persoons)gegevens te vermijden. SECO kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor identiteitsdiefstal, gegevensdiefstal of computercriminaliteit. In geval van een inbraak in de computersystemen zal SECO onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

10. WIJZIGINGEN

SECO kan de bepalingen van dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie op haar websites en applicaties te plaatsen. SECO brengt de gebruiker binnen een redelijke termijn op de hoogte van een eventuele wijziging. SECO raadt de gebruiker aan de bepalingen van dit privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop SECO uw persoonsgegevens gebruikt.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In het geval van een geschil met betrekking tot het privacybeleid zullen de partijen streven naar een minnelijke schikking. Wanneer een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de partijen akkoord dat alle geschillen in verband met het privacybeleid uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel behoren.

12. CONTACT

Voor alle vragen, klachten of opmerkingen kan de gebruiker contact met ons opnemen via de volgende kanalen:

 • per brief:
  Hermeslaan 9, 1831 Diegem, België,
  ter attentie van de directie
 • via e-mail: info.be@groupseco.com